Uppdateringar

För 2022 gäller följande:

Brytpunkt för den som inte fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång

– 554 900 kr/år = 46 242 kr/månad

Brytpunkt för den som fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång

– 618 700 kr/år = 51 558 kr/månad

Taket för sjukpenninggrundande inkomst ändras till

– 483 000 kr/år (10 prisbasbelopp, tidigare 8 prisbasbelopp).

Ändringar som träder i kraft 2023

Brytpunkt för den som inte fyllt 66 år vid beskattningsårets ingång
– 613 900 kr/år = 51 158 kr/månad

Brytpunkt för den som fyllt 66 år vid beskattningsårets ingång
 – 683 200 kr/år = 56 933 kr/månad

Observera att åldersgränsen för den högre brytpunkten ändras till 66 år 2023, från att ha varit 65 år tidigare år. Det är en av flera effekter av vår gradvis ökande medellivslängd.

Ändrade pensionsåldrar

Förändringar inom Allmän Pension är till stor del beroende av vilket år du är född.

Klicka på födelseår

Född 1956

Född 1957

Född 1958

Född 1959

Född 1960

Född 1961 eller 1962

Född 1963

Född 1964 eller senare

(källa pensionsmyndigheten)

Förändringar i ITP-planen år 2023

Nya regler om höjd ålder för intjänande av ITP 1 och höjd ålder för rätt till sjukpension för ITP 2 till 66 år träder i kraft den 1 januari 2023.

Arbetsgivaravgift och egenavgift.

Den 1 januari 2023 träder en ny lag i kraft som innebär att den som vid ingången av beskattningsåret har fyllt 66 år bara ska betala ålderspensionsavgiften.

Förändringar av Basbeloppen

Regeringen har fastställt

  • prisbasbeloppet till 52 500 kronor
  • förhöjda prisbasbeloppet till 53 500 kronor
  • inkomstbasbeloppet till 74 300 kronor.