Uppdateringar

För 2022 gäller följande:

Brytpunkt för den som inte fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång

– 554 900 kr/år = 46 242 kr/månad

Brytpunkt för den som fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång

– 618 700 kr/år = 51 558 kr/månad

Taket för sjukpenninggrundande inkomst ändras till

– 483 000 kr/år (10 prisbasbelopp, tidigare 8 prisbasbelopp).

Ändringar som träder i kraft 2023

Ändrade pensionsåldrar

Från och med 2023 kommer den tidigaste uttagsåldern för allmän pension vara 63 år. Det kommer att beröra dig som är född 1961 och 1962.

När det gäller garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kommer tidigaste ålder för att få dessa förmåner att ändras från 65 år till 66 år. Det betyder att du som är född 1958 och 1959 kommer att kunna få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg först när du fyller 66 år.

För dig som är född 1957 eller tidigare gäller fortfarande 65 år som ålder för garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg.

Arbetsgivaravgift och egenavgift.

Den 1 januari 2023 träder en ny lag i kraft som innebär att den som vid ingången av beskattningsåret har fyllt 66 år bara ska betala ålderspensionsavgiften.

Inkomstskatt

Idag får den som fyllt 65 år vid inkomstårets början ett extra jobbskatteavdrag.

Du som är född 1958 och får ett utökat jobbskatteavdrag från det år du fyller 66 år. Om du tar ut pension sänks skatten från det år du fyller 67 år, alltså från 2025.

Du som är född 1959 och fortsätter att arbeta får ett utökat jobbskatteavdrag från det år du fyller 66 år. År 2026 kommer åldern för när man får sänkt skatt på pensionen att höjas. De som är födda 1959 får sänkningen först från det år de fyller 68 år. Tar du ut pension kommer du att få sänkt skatt från det år du fyller 68 år, alltså 2027.