Publicerad den

Begränsad valfrihet!

”Att gå i pension – varför så krångligt?” – en granskning från Riksrevisionen. RiR 2014:13

Granskningen tar upp många frågeställningar och ger oss en fingervisning om vilka förändringar som kan komma. En av många rekommendationer handlar om din rätt att välja uttagstid för dina pensionsbesparingar. Jag anser att Riksrevisionens rekommendation begränsar individens valmöjlighet.

Pension är inlåsta pengar

Inlåsta pengar kan delas upp mellan allmän pension och tjänstepension.

  • Allmän pension är pension från samhället. All utbetalning är livsvarig. Uttag kan påbörjas från 61 års ålder. När och hur den allmänna pensionen får tas ut beslutar regering och riksdag.
  •  Tjänstepension är pension inbetald av arbetsgivare. Reglerna kring pensionen är antingen reglerade i ett kollektivavtal eller i ett anställningsavtal. Tidigaste pensionsålder är 55 år. Vissa avtal har högre uttagsålder.

Om pensionsutbetalningen skall vara livsvarig eller temporär beslutas i princip av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. De senaste åren har emellertid rätten att besluta om utbetalningstidpunkt och utbetalningens längd i de flesta avtal lagts över på arbetstagaren. Det är alltså idag upp till var och en att själv fatta beslut över sin tjänstepension.

För de som inte omfattas av kollektivavtal utan har individuell tjänstepension regleras reglerna om uttag mellan arbetsgivare och arbetstagare i försäkringsavtalet. Oftast kan den anställde fritt välja uttagsmodell.

Begränsade möjligheter till temporära uttag

I ”Att gå i pension – varför så krångligt?” rekommenderar Riksrevisionen regeringen att ”Begränsa möjligheten till temporära uttag inom obligatoriska pensionssystem”.

Vad skulle detta innebära?

Allmän pension och kollektivavtalad pension är båda obligatoriska system.

En anställd på ett företag som har kollektivavtal omfattas av pensionsavtal oavsett om hen vill eller inte. Om regeringen beslutar att följa Riksrevisionens rekommendation skulle det innebära att din kollektivavtalade tjänstepension kommer att utbetalas livsvarigt antingen du vill eller inte.

En anställd som inte har kollektivavtal kan däremot förhandla sig till en individuell tjänstepension eller förhandla fram en högre lön. I de fallen omfattas man inte av något obligatoriskt system.

Följden kan bli att arbetstagare som kan välja mellan att arbeta hos en arbetsgivare som har kollektivavtal eller en arbetsgivare som inte har avtal, väljer den sistnämnda.

Pension är uppskjuten lön och då är det väl rimligt att jag som individ får besluta över mina egna pengar?