Publicerad den

Det är bra att veta vilka regler som gäller

Under senare år har många, som närmat sig pensionsåldern, frågat mig om de ska skynda sig att gå i pension innan politikerna ändrar pensionsåldern. Nu vet vi vilka regler som kommer att gälla. Veckans uppgörelse kom fram till följande;

Allmän pension, garantipension, LAS, sjukpenning mm

År 2020
– Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 61 till 62 år
– LAS-ålder höjs från 67 till 68 år
– Möjligheten för arbetsgivare att säga upp arbetstagare utan saklig grund blir permanent över LAS-åldern, vilket innebär att det s.k.
fönstret tas bort
År 2023
– Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 62 till 63 år
– Ålder för garantipension höjs till 66 år
– LAS-ålder höjs från 68 till 69 år
– Kringliggande trygghetssystem kopplas till riktåldern
År 2026
– Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 63 till 64 år.
– Ålder för garantipension knyts till riktåldern

Det planeras även en framtida automatisk uppskrivning av pensionsåldrarna. Det innebär att pensionsåldern kommer att höjas i takt med ökad livslängd utan ytterligare politiska beslut. Man kan dra en parallell med dagens ”broms”. Bromsen sänker automatiskt pensionerna när tillväxten i Sverige är låg.

En automatisk anpassning av framtida pensionsåldrar är bra och borgar för att pensionssystemet blir hållbart på sikt. Politikerna slipper i framtiden hantera den politiskt svåra pensionsåldersfrågan. Ni som är unga idag kommer troligen att få se pensionsåldrar på en bra bit över 70 år. Den nuvarande beslutade höjningen är bara början.

Tjänstepensioner

Pensionsgruppen är överens om att tillsätta en översyn av villkoren för rätt till avdrag för pensionsavsättningar. Den bör, förutom lägsta uttagsålder, se över avdragsrättens storlek, utbetalningstidens längd, möjligheten att göra uppehåll i pensionsutbetalningarna och förlänga utbetalningstiden efter att pension börjat betalas ut och möjligheten att tjäna in pensionsrätt efter 65 år.

Lägsta ålder för att ta ut tjänstepension ska även höjas från nuvarande 55 år, men de närmare detaljerna för detta behöver utredas.

Om du vill läsa mer