Uppdateringar

Din Skatt för inkomster 2019

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång – 2019

Nedre brytpunkten för löntagare ändras till 504 400 kr/år = 42 033 kr/månad

Övre brytpunkten för löntagare (värnskatt) ändras till 703 000 kr/år = 58 583 kr/månad

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång – 2019

Nedre brytpunkten för pensionärer, det vill säga de som fyllt 65 vid beskattningsårets ingång, ändras till 547 500 kr/år =45 625 kr/månad

Övre brytpunkten för pensionärer (värnskatt), det vill säga de som fyllt 65 vid beskattningsårets ingång, ändras till 733 300 kr/år =61 108 kr/månad

Regeländringar angående avdragsrätten för pensionsförsäkringar.
Inkomst av tjänst
Du som helt saknar pensionsrätt i anställning – dvs. bara har rätt till allmän pension enligt lag – får göra avdrag med 35 procent av anställningsinkomsten. Avdraget får högst uppgå till 10 prisbasbelopp.

Inkomst av näringsverksamhet
Om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet har du rätt att göra avdrag med 35 procent av inkomsten. Avdraget får högst uppgå till 10 prisbasbelopp.