Uppdateringar

Din Skatt för inkomster 2018

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång – 2018

Nedre brytpunkten för löntagare ändras till 468 700 kr/år =39 058 kr/månad

Övre brytpunkten för löntagare (värnskatt) ändras till 675 700 kr/år = 56 308 kr/månad

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång – 2018

Nedre brytpunkten för pensionärer, det vill säga de som fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, ändras till 494 300 kr/år =41 192 kr/månad

Övre brytpunkten för pensionärer (värnskatt), det vill säga de som fyllt 65 vid beskattningsårets ingång, ändras till 694 900 kr/år =57 908 kr/månad

Regeländringar angående avdragsrätten för pensionsförsäkringar.
Inkomst av tjänst
Du som helt saknar pensionsrätt i anställning – dvs. bara har rätt till allmän pension enligt lag – får göra avdrag med 35 procent av anställningsinkomsten. Avdraget får högst uppgå till 10 prisbasbelopp.

Inkomst av näringsverksamhet
Om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet har du rätt att göra avdrag med 35 procent av inkomsten. Avdraget får högst uppgå till 10 prisbasbelopp.